PARADYSIO

dedicated to make difference

Naše poslanie

Základným cieľom združenia PARADYSIO je práca v rámci celku pre potreby ľudí, taktiež vzájomná spolupráca za účelom informovania, vzdelávania verejno - prospešných cieľov zameraných na skvalitnenie a rozširovanie vedomostí o správaní, slobode a priestore.

Podporujeme aktivity vedúce k vzájomnému porozumeniu a tolerancii medzi ľuďmi a prispievajú k dialógu medzi kultúrami.
Spolupracujeme s deťmi, mládežou aj dospelými a podporujeme národné a medzinárodné projekty občianskych aktivít.

Okrem iného vyvíjame vedeckú a výskumnú činnosť vo vzdelávaní, kultúre a audiovizuálnom sektore. Taktiež poskytujeme informácie, poradenstvo a konzultácie.


Nemenej zaujímavá je naša publikačná a prednášková činnosť. Snažíme sa o vytváranie podmienok pre realizáciu programov a projektov súvisiacich s cieľmi združenia.